ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
         
           โรงเรียนเยาวชนพัฒนา ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลเจริญผล อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
ก่อตั้งขึ้นโดย นางชูเอ็ง  ชาญเชาว์ ท่านเป็นผู้จัดตั้งโรงเรียนเพื่อเป็นสถานศึกษาสำหรับเยาวชนบริเวณ ตลาดธีระชัย
มีเนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ ตั้งอยู่หมู่ที่  1  ตำบลเจริญผล อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช 2506 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4
โดยมี นายเฟอ  นงนุช เป็นผู้จัดการ และครู 3 ปีต่อมาจึงได้โอนชื่อให้ นายดำรง  ชาญเชาว์ เป็นผู้รับใบอนุญาต 
โดยมี นายสนิท  ศรีงาม เป็นครูใหญ่  และ นายไล  ชาญเชาว์ เป็นผู้จัดการ
           
           ปีพุทธศักราช 2508 ได้ขออนุญาตขยายชั้นเรียน ตามใบอนุญาตเลขที่ 633/2508 ทำการสอนวิชาสามัญโดยใช้หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-7 
           
           ปีพุทธศักราช 2526  นางประดับ  อ่องยิ้ม ผู้รับใบอนุญาตและเป็นผู้จัดการ จึงได้แต่งตั้งให้ นายศักดิ์  อ่องยิ้ม เป็นครูใหญ่ จากนั้นโรงเรียนได้ทำการสอนโดยมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง
           
           ปีพุทธศักราช 2543 โรงเรียนเยาวชนพัฒนามีจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้นทำให้สถานที่คับแคบทางโรงเรียนจึงจำเป็นที่จะต้องย้ายสถานที่เรียนใหม่ ซึ่งอยู่ในตำบลเดียวกัน แต่เป็นหมู่ที่ 2 จนปัจจุบันโรงเรียนเยาวชนพัฒนาได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ ระดับชั้นปฐมวัย – มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนทั้งสิ้น  1,152  คน ต่อมาครูใหญ่ ได้ล้มป่วยและเสียชีวิตลง
           
           ปีพุทธศักราช 2550  นางประดับ อ่องยิ้ม ผู้รับใบอนุญาตและเป็นผู้จัดการ ได้แต่งตั้ง นางสาวธิดารัตน์  อ่องยิ้ม ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาตามใบอนุญาตเลขที่ 2018/2550 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2550  จนถึงปัจจุบัน