กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางพรลภัส ยาโตปมา
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวมยุรฉัตร หาสินทรัพย์
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายกฤษณะ เพชรรัตน์
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1