ภาพกิจกรรม
สถานีตำรวจภูธรบรรพตพิสัยให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรและการใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้องให้กับนักเรียน
โรงเรียนเยาวชนพัฒนาขอขอบคุณ สถานีตำรวจภูธรบรรพตพิสัยที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรและการใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้อง เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถ นำไปปฏิบัติขณะใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ปลูกจิตสานึกความปลอดภัยทางถนนและเสริมสร้างวินัยจราจรให้กับนักเรียนเพื่อกระตุ้นให้ผู้ปกครอง บุคคลแวดล้อมเด็กและเยาวชน ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมระเบียบวินัยในการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องปลอดภัย
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2565,20:59   อ่าน 92 ครั้ง