ภาพกิจกรรม
โรงเรียนเยาวชนพัฒนา นำนักเรียนเข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70
โปรแกรมกราฟฟิก(Paint) ป.1-3 กลุ่มสาระคอมพิวเตอร์ -เด็กหญิงอภิษฎา แสนสนิท -เด็กหญิงกฤษชญา ต๊ะพนัสสัก ????การแข่งขันเขียนจากภาพ ระดับชั้น ป.1-3 กลุ่มสาระภาษาไทย -เด็กหญิงปณณนา แก้ววันนา ????การแข่งขันท่องบทอาขยาน ระดับชั้น ป.1-3 กลุ่มสาระภาษาไทย -เด็กชายพชรพล จันทร์ลา ????การแข่งขันเขียนเรียงความ ระดับชั้น ป.4-6 กลุ่มสาระภาษาไทย -เด็กหญิงรมิดา เฉื่อยฉ่ำ ????การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-6 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ -เด็กหญิงนันชกานต์ แสนหลวง -เด็กหญิงปาริชาติ อ่วมคร้าม -เด็กชายชาญชาย สิงห์ทอง ????การแข่งขันเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ป.4-6 กลุ่มสาระภาษาไทย -เด็กหญิงมนัณชยา เสนัง -เด็กหญิงจรรจิรา ลมขุนทด -เด็กหญิงชลดา ฉวีอินทร์ -เด็กหญิงภัทรวดี ศรีประเสริฐ -เด็กหญิงชวัลลักษณ์ ชนะเกียรติ
โพสเมื่อ : 30 ธ.ค. 2565,12:00   อ่าน 78 ครั้ง